AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG of wel Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Europese Unie ingegaan. Als professioneel fotograaf / Fotojournalist volgen wij uiteraard de richtlijnen van de AVG om je persoonlijke gegevens op elke mogelijke manier te beschermen.

Privacyverklaring:

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Fotografie Erald van der Aa persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet-en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Fotografie Erald van der Aa inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten
die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Fotografie Erald van der Aa zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke:
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Fotografie Erald van der Aa
Groot Zand 22 4822 HV Breda

Websites:
www.eraldvanderaa.nl / www.bredabeeld.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Fotografie Erald van der Aa verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
achternaam , voornamen , geslacht , adres , telefoonnummer , e-mailadres , IP-nummer , domeinnaam , bankrekeningnummer , factuurnummer.


Verwerkingsgrond:
Fotografie Erald van der Aa verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Fotografie Erald van der Aa] met betrokkene heeft
gesloten;
c. Fotografie Erald van der Aa een wettelijke verplichting dient na te komen
d. Een gerechtvaardigd belang van Fotografie Erald van der Aa, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen
van de producten en diensten van Fotografie Erald van der Aa aan betrokkene.


Verwerkingsdoel:
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
facturatie
afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
informatie over wijzigen producten en diensten
telefonisch contact, e-mailcontact
uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden:
Fotografie Erald van der Aa verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [Naam] blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens:
Fotografie Erald van der Aa zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is,
of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Fotografie Erald van der Aa houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: Zo lang als nodig.
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: Zo lang als nodig.
Telefonisch contact: Zo lang als nodig.
Informeren over wijzigingen van diensten:Zo lang als nodig.

IP nummer verdwijnt naar enkele dagen automatisch uit ons systeem.

Al onze digitale foto's worden al jaren 3x geback-upt en in een extra beveiligde omgeving los van elkaar bewaard en worden voor altijd bewaard.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Fotografie Erald van der Aa of door middel van telefoon of e-mail. Fotografie Erald van der Aa zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website:
Fotografie Erald van der Aa gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Fotografie Erald van der Aa vastgelegde persoonsgegevens:
Fotografen Erald van der Aa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fotografie Erald van der Aa.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Fotografie Erald van der Aa onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Fotografie Erald van der Aa meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Fotografie Erald van der Aa onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht:
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Fotografie Erald van der Aa via de contactpagina op onze website.

Intrekken toestemming:
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van
Fotografie Erald van der Aa schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals
een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, mei 2018

 

Uitzonderingen mbt AVG (Bron Nederlandse Vereniging Journalisten)

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden is een aantal artikelen uit de AVG niet van toepassing. De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dan voor een groot deel niet van toepassing.

Nieuwsfotografie

*Wordt een foto gebruikt voor journalistieke doeleinden? Geen aparte toestemming nodig.
*Wordt een foto opgeslagen in een beeldbank? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.
*Wordt de foto doorverkocht? Geen aparte toestemming nodig als de foto alleen wordt gebruikt voor journalistieke doeleinden.

Portretfotografie

*Wordt een portret gemaakt in opdracht van de geportretteerde? Geen aparte toestemming nodig, grondslag is de overeenkomst.
*Sla je de portretfoto op in je (online) portfolio? Aparte toestemming nodig.
*Verkoop je de foto door? Aparte toestemming nodig.

Journalistiek

*Geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen.
*Geen recht op intrekking: in geval van toestemming voor een publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken.
*Geen recht op rectificatie.
*Geen recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium.
*Geen recht op bezwaar tegen verwerking.
*Geen recht op dataportabiliteit om van een medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

Mocht u als bedrijf een verwerkersovereenkomst nodig hebben dan kunt u daar met ons contact over opnemen.